آغاز طرح مطالعاتی آرامش ماندگار در آموزشگاه نمونی دولتی پاکزاد .جلسه با سرگروههای کلاس دهم.

تاریخ : ۹۶/۹/۲۸