حضور کارشناس پشتیبان در آموزشگاه کوثر و گفتگوی صمیمی با دانش آموزان طرح آرامش ماندگار.۲۹ آذر ۹۶