اطلاعات حساب های بانکی :  ۲ – ۳۸۱۶۷۲۳ – ۱۰ – ۷۷۷۱

به نام کانون مطالعاتی مهدیشهر